Hellendoorn weet het wel, 80 is te snel!
Hellendoorn weet het wel, 80 is te snel!

80 is te snel, Hellendoorn wist het wel! (en het college nu ook)

Een bomvolle raadszaal gisteravond. De commissie Grondgebied moest een advies geven aan het college over de maximumsnelheid op de Noordzuidverbinding. En het was niet lastig om te raden wat de voorkeur was van de meeste aanwezigen, want dit stond duidelijk op hun T-shirts gedrukt: "Hellendoorn weet het wel, 80 is te snel!". En dat komt ook overeen met de reacties die GroenLinks de afgelopen week mocht ontvangen, zowel via deze website als middels de gesprekken die wij afgelopen zaterdag aan Hellendoornse voordeuren hebben gehouden. Gelukkig vond de commissie Grondgebied gisteren ook bijna unaniem dat 80 km/uur geen goede optie is voor de Noordzuidverbinding, zodat het college eigenlijk geen ander besluit meer kan nemen dan 60.

Nadat er vorig jaar grote reuring ontstond over de verhoging van de maximumsnelheid van de Noordzuidverbinding, die is ontworpen om 50 op te rijden, naar 80, en ook over de communicatie hierover van het college naar het dorp Hellendoorn, is het college op aandringen van de gemeenteraad in gesprek gegaan met de werkgroep burgerparticipatie Noordzuidverbinding Nu, aangevuld met enkele externe deskundigen waaronder Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond en een jurirdisch verkeersdeskundige.

In deze gesprekken is uiteindelijk consensus bereikt tussen de gemeente en de Hellendoorners over een oplossing waarbij de Noordzuidverbinding een gebiedsontsluitingsweg wordt waar 60 km/uur als maximumsnelheid geldt en waarbij de bebouwde kom-grens 65 meter ten noorden van de fietsoversteekplaats bij de cool nature-speelplaats wordt gesitueerd.

Eind goed, al goed, zou je dan denken, maar nadat deze consensus werd bereikt, in aanwezigheid van de verantwoordelijk wethouder, zette het college alsnog de deur wagenwijd open naar het scenario waarin 80 km/uur als snelheid geldt. GroenLinks-fractievoorzitter Dennis op den Dries uitte gisteravond dan ook niet mis te verstane wijze kritiek op wethouder Beintema over de wijze waarop het college met de inwoners van Hellendoorn is omgegaan.Een college dat notabene 'Samen aan zet' als motto heeft en burgerparticipatie hoog in het vaandel zegt te hebben staan. Ook de inwoners van Hellendoorn lieten duidelijk blijken dat er volgens hen geen andere optie was dan dat het college zich gewoon aan de bereikte consesnsus moet houden, getuige de genoemde T-shirts die de aanwezige dorpsbewoners droegen, en de borden met 60 die zij bij zicgh hadden.

Gelukkig bleek de commissie Grondgebied bijna unaniem in het advies naar het college om de bereikte consensus te volgen en dus te kiezen voor 60 km/uur en niet voor 80. Een signaal dat het college, zo gaf de wethouder ook zelf aan, eigenlijk niet meer kan negeren.

En zo krijgt Hellendoorn toch nog wat het wil, gelukkig. Uit de reacties van inwoners van Hellendoorn naar GroenLinks blijkt ook dat dit scenario de voorkeur verdient. GroenLinks heeft in totaal 281 reacties ontvangen, waarvan het resultaat als volgt is:

Voorkeurssnelheid Aantal stemmen:
80 (met 50 bij de kruisingen) 21
60 over het gehele traject 67
50 over het gehele traject 193
Totaal 281

Daarbij moet worden opgemerkt dat veel respondenten die een eerste voorkeur aangaven voor 50 km/uur hebben aangegeven goed te kunnen leven met het consensusmodel dat is bereikt: een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 60 km/uur.

Consensusmodel op alle fronten het beste

Naar aanleiding van de standpunten die GroenLinks altijd al had over de snelheid op de weg, de reacties van de inwoners, die zich massaal hebben laten horen, het recht doen aan de uitkomsten van het burgerparticipatietraject, de onderzochte argumenten betreffende de verkeersveiligheid en de aangetoonde jurirdische handhavingshaalbaarheid, is het consensusmodel alles afwegende ook veruit de beste keuze.

GroenLinks Hellendoorn is dan ook blij dat alle inspanningen van de Hellendoorners worden beloond. Maar wij hopen wel dat het college nog eens kritisch naar zichzelf kijkt als het gaat om 'Samen aan zet'..