GroenLinks Hellendoorn komt opnieuw met alternatieve begroting

De fractie van GroenLinks Hellendoorn komt bij de vaststelling van de gemeentelijke begroting voor 2018 opnieuw met een alternatieve begroting. De fractie vindt het belangrijk dat bij geleverde kritiek ook doorgerekende alternatieven worden gepresenteerd. In de alternatieve begroting koerst GroenLinks onder andere op grote veranderingen op het gebied van armoedebestrijding, het begeleiden naar werk en schone energie. De partij laat tevens zien dat haar keuzes financieel beter uitpakken dan de keuzes van het college.

Begeleiden naar werk en armoedebestrijding voor kinderen

GroenLinks koerst in haar alternatieve begroting op extra investeringen en inspanningen voor kinderen die opgroeien in armoede. Het college neemt hier ook maatregelen, maar GroenLinks wil een stap verder gaan.

Ook wil GroenLinks extra inzetten op het begeleiden naar werk van mensen die in de bijstand zijn beland. De afgelopen jaren zijn vooral veel oudere werknemers, die in de ww zijn beland maar geen werk meer kunnen vinden, en veel jongeren met enige mate van arbeidsbeperking die vroeger tot de Wajong-doelgroep behoorden, afhankelijk geworden van een gemeentelijke uitkering. GroenLinks wil in deze groepen extra energie steken, zodat zij weer volwaardig kunnen deelnemen aan het arbeidsproces.

Schone energie

Alle mooie doelstellingen uit het coalitieakkoord van 2014 ten spijt, zijn er de afgelopen vier jaar veel te weinig concrete resultaten geboekt als het gaat om schone energie, klimaat en CO2. Dat moet het college intussen nu ook toegeven. We gaan onze doelstellingen bij lange na niet halen.

Vanwege deze opgelopen achterstand is het zaak om in de komende periode extra hard in te zetten op schone energie. GroenLinks trekt daarom in haar alternatieve begroting fors extra middelen uit (een ton per jaar vanaf 2022) voor een extern revolverend energiefonds. Hierdoor kunnen we inwoners, bedrijven en organisaties uit Hellendoorn écht helpen om te investeren in schone energie, wat beter is voor het klimaat en voor de portemonnees voor onze inwoners.

Financiële bijdrage voor belangenbehartigers

De democratie verandert. Mensen nemen terecht geen genoegen meer met het eens per vier jaar uitbrengen van hun stem, maar komen zelf in actie voor hun eigen leefomgeving en de wereld en worden daarmee serieuze samenwerkingspartners van de gemeente. Zij voegen kennis toe die we zelf niet in huis hebben.

Twee voorbeelden zijn de stichting Fairtrade Hellendoorn, die eerlijke handel ook in de Hellendoornse samenleving wil bevorderen, en het inwonersinitiatief HoogOverijssel, die met hoge mate van deskundigheid ten strijde trekt tegen de negatieve gevolgen van de laagvliegroutes over onder andere de gemeente Hellendoorn als gevolg van de uitbreiding van vliegveld Lelystad.

Juist omdat deze groeperingen activiteiten uitvoeren die bijdragen aan het gemeentelijk beleid en het algemeen belang, en geheel bestaan uit vrijwilligers, vindt GroenLinks dat zij hiervoor ondersteund moeten worden door de gemeente. GroenLinks trekt hier in haar alternatieve begroting dan ook middelen voor uit.

Financieel perspectief

De maatregelen die GroenLinks voorstelt, leiden tot een meerjarenperspectief dat er rooskleuriger uitziet dan bij de voorstellen die het college doet. Dat komt vooral omdat GroenLinks er niet voor kiest om een miljoenen kostende nieuwe weg aan te leggen tussen Hulsen en de reeds gerealiseerde noord-zuidverbinding in Hellendoorn. Dat is volgens GroenLinks onnodig en onverantwoord. GroenLinks kiest er voor om alleen, als dit nodig blijkt, knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid op te lossen op dit tracé (bijvoorbeeld op de rotonde op de Helmkruidlaan).

De voorstellen van GroenLinks zorgen ervoor dat er vanaf 2022 ieder jaar 140.000 euro méér overblijft dan in de voorstellen van het college.

De alternatieve begroting van GroenLinks is bij dit artikel te downloaden.