Oud papier
Oud papier

Schriftelijke vragen bejegening scouts door gemeente t.a.v. papierinzameling

Naar aanleiding van een bericht dat wij op Facebook tegenkwamen van een paar jonge scouts hebben wij vragen gesteld aan het college over de wijze waarop zij door de gemeente bejegend zijn naar aanleiding van hun oud papier-actie.

Betreft: Bejegening scouts door gemeente t.a.v. papierinzameling

Geacht College,

Zoals u ongetwijfeld bekend is, hebben enkele (jeugdige) scouts uit onze gemeente de wens om naar de World Jamboree in de Verenigde Staten te gaan. Om deze droom te kunnen verwezenlijken, zijn zij allerlei acties gestart om de hiervoor benodigde financiële middelen in te zamelen.

Eén van deze acties was het inzamelen van oud papier. Via Facebook, onder andere verspreid door de pagina Leven in Nijverdal, werden inwoners van de gemeente Hellendoorn opgeroepen hun oud papier aan de scouts te doneren. Hieraan werd door enthousiaste inwoners gehoor gegeven.

Vandaag zag de fractie van GroenLinks echter een bericht van één van de inzamelaars, waarin werd gezegd dat de oud papier-actie werd gestaakt. Deze boodschap werd vergezeld door enkele zinnen die onze aandacht trokken. Hierop heeft onze fractie contact gezocht met de verspreider van het bericht, één van de inzamelende scouts, een jongen van 14 uit Nijverdal.

Uit dit contact is voortgevloeid dat wij een mail in bezit hebben gekregen die door de gemeente aan de jongen is gestuurd (bijlage 1). In deze mail staat dat wat de scouts doen ‘strafbaar’ is, en de laatste zin luidt: ’Stop met jullie oud papieractie in Hellendoorn, anders zal de gemeente handhavend gaan optreden’.

De fractie van GroenLinks is nogal geschrokken van de toonzetting van deze mail. Volgens ons kan het niet de bedoeling zijn dat een jongen van 14 die met de beste bedoeling een actie is gestart, op dergelijke, dreigend overkomende wijze, wordt bejegend door de lokale overheid.

Maar het verhaal nam nog vreemdere wendingen, toen wij vernamen dat naar aanleiding van deze mail de moeder van de jongen contact heeft gezocht met de ambtenaar die hem heeft verstuurd. De moeder heeft gevraagd of het was toegestaan om het ingezamelde papier naar Holten te brengen, aangezien het inzamelsysteem daar anders werkt. Hierop kreeg zij onder andere te horen dat oud papier zodra het over de drempel van je huis naar buiten gaat eigendom is van de gemeente en de gemeente erover beslist (in haar eigen woorden weergegeven).

De fractie van GroenLinks vindt het onverteerbaar als inwoners op deze wijze worden bejegend. Daarnaast hebben wij de afvalstoffenverordening, zoals vastgesteld in de raad van 31 januari jongstleden, er op nageslagen. Wij komen tot de constatering dat de boodschap van de gemeente aan de jongen en zijn moeder puur formeel wel correct is, maar dat er volgens artikel 4b van de afvalstoffenverordening ook maatwerk mogelijk was geweest.

Maar bovenal storen wij ons dus aan de getoonde bejegening. Als een kind van 14, met louter goede bedoelingen, op een dergelijke wijze wordt bejegend, en tegen zijn moeder wordt gezegd dat oud papier eigendom is van de gemeente (wat natuurlijk kletskoek is, los van wat je dan ook in de verordening regelt), dan past dat niet bij ons beeld van een dienstbare overheid. Daarnaast is de actie van de jongen ook niet conflicterend met de doelstellingen van ons afvalbeleid. Immers, oud papier wordt nog steeds apart ingezameld.

Wij hadden het passender gevonden als de gemeente op een fatsoenlijke wijze in gesprek was gegaan met de scouts, in plaats van een intimiderende mail te sturen. Dan had er samen een oplossing gezocht kunnen worden, of desnoods een alternatieve wijze voor geldinzameling kunnen worden bedacht. Wij stellen voor dit, als goedmaker voor het getoonde gedrag, alsnog te doen.

Wij hebben dan ook de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van de hierboven beschreven situatie?
  2. Is het college het met ons eens dat een dergelijke bejegening van inwoners (waaronder kinderen) met goede bedoelingen niet past bij een dienstbare overheid?
  3. Was het volgens het college mogelijk om op grond van artikel 4b van de afvalstoffenverordening, dispensatie te verlenen aan de scouts? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het college bereid om met de scouts en hun ouders in gesprek te gaan om:
  1. Excuses aan te bieden voor de bejegening van de gemeente en
  2. Met de scouts mee te denken over alternatieven voor geldinzameling voor de World Jamboree en hier faciliterend in op te treden

Graag krijgen wij antwoord op onze vragen in de vergadering van de commissie grondgebied van woensdag 1 maart aanstaande.

Namens de fractie van GroenLinks,                                       

Dennis op den Dries

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Mail aan de scout (14) van de gemeente

Hallo XXX,

 

Jullie zoektocht naar geld om naar de world jamboree in Amerika te gaan kan ik waarderen. Jammer is wel dat je niet eerst aan de gemeente hebt gevraagd of jullie inzamelactie wel is toegestaan. Vandaar dat ik je moet verzoeken om te stoppen met het werven van oud papier bij de inwoners van Hellendoorn. Ik zal uitleggen waarom:

 

In 2015 zijn alle oud papier inzamelaars gestopt met het inzamelen van oud papier bij de inwoners van Hellendoorn. Zij zijn nu duurzaamheidsambassadeurs geworden. De gemeente heeft aan alle inwoners van de gemeente een gratis blauwe papiercontainer verstrekt voor het inzamelen van oud papier. In de gemeentelijke afvalstoffenverordening is dit ook zo geregeld: alleen de gemeente mag nog oud papier en karton inzamelen van de burgers van Hellendoorn. Als anderen (of scouts) dus oud papier gaan inzamelen van burgers is dat strafbaar. Jullie oproep om oud papier valt daar ook onder en is dus niet toegestaan. Ook niet in flats!

Stop met jullie oud papieractie in Hellendoorn, anders zal de gemeente handhavend gaan optreden.

 

vr.gr.

 

XXX