Schriftelijke vragen over reclamebelasting Rock-Store

Naar aanleiding van een Facebook-post van onderneming Rock-Store in Nijverdal over de wijze waarop zij behandeld zijn door de gemeente inzake reclamebelasting, heeft GroenLinks Hellendoorn vragen gesteld. Deze zijn hieronder te lezen.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

Willem Alexanderstraat 7

7442MA Nijverdal

 

Nijverdal, 29 juni 2017

 

Betreft: Incident reclamebelasting Rock-Store

 

Geacht college,

 

De fractie van GroenLinks kwam op woensdag 27 juni een bericht tegen van Rock-Store in Nijverdal, met de volgende strekking:

 

Rock-Store Nijverdal heeft onverwacht een factuur van 160 euro voor reclamebelasting ontvangen, omdat men een bordje met de naam van het bedrijf (Rock-Store) naast de deur heeft bevestigd, zodat duidelijk is wie en wat in het pand bevestigd is. 

Volgens een reactie van wethouder Walder onder datzelfde Facebook-bericht is het criterium voor wie in aanmerking komt voor reclamebelasting, en wij citeren: “Iedereen die op z’n gevel kenbaar maakt dat ie een winkel is betaalt mee”. 

 

Naar aanleiding van deze Facebook-post hebben wij contact gehad met de ondernemer.

 

Nu is Rock-Store is een onderneming die zich niet primair richt op detailhandel, maar zich met name bezighoudt met het repareren van muziekinstrumenten, een ‘honk’ is voor muzikanten en een ontmoetingsplek voor allerlei muziek gerelateerde activiteiten. Een aanwinst voor onze gemeente als het aan GroenLinks ligt. Detailhandel heeft in de totale bedrijfsvoering een beperkt aandeel, en daar is de gemeente blijkens het Facebook-bericht en de reacties daaronder van een van de wethouders van op de hoogte, omdat er afspraken zijn gemaakt tussen de ondernemer en de gemeente hierover.

 

Aangezien het hier niet primair detailhandel betreft en hierover ook afspraken zijn, zou Rock-Store ook niet in aanmerking moeten komen voor reclamebelasting. Het lijkt er nu echter sterk op dat door het bord met notabene de naam van de onderneming, waar het woord ‘store’(winkel) inzit, volgens de gemeente Hellendoorn opeens sprake is van ‘het op de gevel kenbaar maken dat het een winkel is’, om de reactie van de wethouder op Facebook maar even te parafraseren. Kortom, door de naam, en niet door de inhoud van de activiteiten, moet er opeens reclamebelasting worden betaald. Dit ondanks gemaakte afspraken over detailhandel. Had de onderneming geen Rock-Store maar iets als Rock-Place geheten, dan zou het buiten de criteria voor reclamebelasting zijn gevallen? Dat is voor GroenLinks onbegrijpelijk. Daarnaast vindt GroenLinks een bordje naast de deur ook niet hetzelfde als ‘op de gevel kenbaar maken’. 

 

Volgens de fractie van GroenLinks getuigt de handelswijze van de gemeente in deze zaak nietvan een constructieve houding jegens ondernemers. Niet alleen vanwege de hierboven aangedragen argumenten, maar met name ook omdat de gemeente blijkbaar wel heeft geconstateerd dat de naamsaanduiding ‘Rock-Store’ naast de deur te lezen valt, maar er nadrukkelijk niet voor heeft gekozen om vervolgens bij de ondernemer naar binnen te stappen en het gesprek hierover aan te gaan, of anderszins contact op te nemen, maar in plaats daarvan zonder enkele communicatie een factuur verstuurt. 

 

Voor de helderheid: GroenLinks is geenszins tegen reclamebelasting en wij waarderen het ook zeer dat ondernemers een financiële bijdrage leveren aan het Masterplan. Daar hebben wij ook mee ingestemd. Echter, wij vinden dit verhaal echt doorgeschoten en in strijd met de bedoeling. Daarnaast hechten wij zeer aan een open communicatie tussen ondernemers en gemeente. We hebben elkaar nodig. Wij pleiten er dan ook voor om de aan Rock-Store verstuurde factuur in te trekken. Niet om het (relatief geringe) bedrag, maar om inhoudelijke redenen.

 

Overigens zal dit de laatste factuur zijn die Rock-Store op dit adres zal ontvangen, omdat de onderneming in augustus gaat verhuizen, dus binnen twee maanden na het ontvangen van deze factuur. Dat maakt het wel extra zuur.

 

Wij hebben over bovenstaande de volgende vragen:

 

• Klopt het, dat indien er geen bordje met ‘Rock-Store’ naast de deur van het pand had gehangen, de ondernemer de factuur dan niet had gekregen? 

• Klopt het dat er afspraken zijn tussen de ondernemer en de gemeente over het aandeel detailhandel in de onderneming en dat de gemeente dus op de hoogte is van het feit dat Rock-Store primair geen detailhandel beoefent?

• Hoe kijkt het college er tegenaan dat er zonder enige vorm van communicatie hieromtrent een factuur is verstuurd naar de ondernemer? Waarom is er niet eerst voor een simpel gesprek gekozen? Immers, er is over andere zaken blijkbaar wel al eerder contact geweest tussen de ondernemer en de gemeente. 

• Is het college bereid om na alles overwogen te hebben, de factuur die is verzonden aan Rock-Store in te trekken?

 

Graag krijgen wij antwoord op onze vragen in de raadsvergadering van 10 juli aanstaande.

 

 

Namens de fractie van GroenLinks,

 

 

Dennis op den Dries