Landbouw

GroenLinks maakt zich sterk voor duurzame landbouw en eerlijke voeding. Wij willen dat mensen ‘baas op eigen bord’ worden en dat boeren worden geholpen om de omslag te maken in de onvermijdelijke omslag in de landbouw naar kleinschalig en (meer) biologisch en natuurinclusief boeren.

Op dit moment zitten boeren vast in een systeem van schaalvergroting. Als ze willen overleven moeten ze hier wel in mee. Het feit dat consumenten niet bereid lijken om eerlijke prijzen voor voedingsmiddelen te betalen maakt het geheel nog complexer.Deze ‘race to the bottom’ is slecht voor het milieu en klimaat wereldwijd. De ecologische voetafdruk van de landbouw is enorm. In Zuid-Amerika worden complete bossen gekapt voor het veevoeder dat we hier gebruiken, en dieren en vlees worden over de hele wereld getransporteerd. Maar het huidige systeem is ook slecht voor dieren, voor de biodiversiteit (zie bijvoorbeeld weidevogels), maar ook voor boeren zelf. Zij kunnen vaak nauwelijks nog hun hoofd boven water houden. De landbouw heeft niet voor niets de laatste jaren en decennia met grote problemen te kampen gehad. Veeziekten, affaires met bestrijdingsmiddelen (zoals Fipronil) en stalbranden hebben tot enorme aantallen dierenslachtoffers geleid en vele boerengezinnen hebben daar ook door flink door geleden. Maar dat kan echt anders.

GroenLinks ziet in de landbouw vooral kansen. Als het ons lukt om stappen te zetten richting een duurzame landbouw, is dat goed voor boeren, consumenten, dieren en onze omgeving. Mensen kunnen dan weer baas worden over eigen bord en kunnen hun voedsel weer vertrouwen. Dieren hebben een beter leven in een kleinschalige omgeving en boeren krijgen weer een eerlijke prijs voor hun producten. Maar boeren kunnen dat niet alleen. Om hier naartoe te werken, moet Hellendoorn, zeker als plattelandsgemeente die wij zijn, als een bondgenoot naast de boeren gaan staan en samen de weg inslaan naar een nieuw landbouwsysteem.

 

Actiepunten

  • 1 De gemeente helpt boeren die de omslag willen maken naar duurzaam en biologisch boeren.
  • 2 Hellendoorn staat geen megastallen toe in de gemeente en grijpt alle mogelijkheden aan om vestiging te voorkomen.
  • 3 De gemeente geeft maximaal steun aan boeren die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen, die investeren in dierenwelzijn of die hun bedrijvigheid verbreden met natuurinclusieve productie, boerencampings, erfwinkels, zorgboerderijen en andere vormen van plattelandsontwikkeling.
  • 4 De gemeente maakt samen met boeren, supermarkten en groene organisaties plannen om het gebruik van bestrijdingsmiddelen zo veel mogelijk terug te dringen, de biodiversiteit op het platteland te bevorderen en de weidevogelstand te verbeteren, bijvoorbeeld door aanleg van vogelakkers en kruiden- en bloemrijke weilanden en akkerranden en van daaruit de productie, verwerking en verkoop van streekeigen producten mogelijk te maken, bijvoorbeeld via lokale coöperaties.
  • 5 Rondom kwetsbare natuurgebieden zoals de Sallandse Heuvelrug worden intensieve veehouderij en intensieve bemesting waar mogelijk beperkt vanwege de grote hoeveelheid stikstofverbindingen die daarbij vrijkomen waar natuurgebieden aan onder door dreigen te gaan.
  • 6 De gemeente maakt samen met boeren plannen om effectief samen te werken in het behoud en verbeteren van het landschap. Dit geeft tevens een positieve impuls aan de vergroting van de biodiversiteit en de onderlinge verbinding van de natuurgebieden in de gemeente.
  • 7 De gemeente organiseert ondersteuning voor agrariërs die willen stoppen, zodat zij zo goed mogelijk worden geholpen en de gemeente ook de kans krijgt om de omgeving duurzaam in te richten.