Leefomgeving

Hellendoorn is een groene gemeente, en daar zijn we trots op. Samen moeten we er voor zorgen dat onze gemeente groen blijft, ook in de bebouwde omgeving. Hoe meer groen, hoe beter dat is voor de biodiversiteit, klimaat- en luchtkwaliteit. Een groene omgeving maakt mensen gezonder en helpt kinderen bij hun (cognitieve) ontwikkeling. Daarnaast zijn mensen in een groene omgeving gelukkiger. Wil je ons hele verhaal lezen? Dat staat in ons verkiezingsprogramma!

Verkiezingsprogramma

Naar 0% afval en 100% recycling 

Grondstoffen zoals ijzer, andere metalen en mineralen, (aard)gas en (aard)olie raken op.
Maar nog steeds verspillen wij ontzettend veel grondstoffen, door ze als afval weg te
gooien in plaats van opnieuw te gebruiken. We moeten toe naar een samenleving
waarin afval niet meer bestaat, doordat afval weer als grondstof voor andere producten
dient. 

Actiepunten

 1. De gemeente helpt inwoners oml hun afval nog verder te scheiden en zo de hoeveelheid (rest)afval te verminderen. Dit kan door nieuwe innovaties en technieken goed te volgen en te introduceren, maar zeker ook door inwoners zelf te vragen naar hun ideeën.
 2. De gemeente moet meer en betere voorlichting geven over welk afval in welke container mag, of waar dit afval kan worden ingezameld. Dit kan bijvoorbeeld door deze informatie toe te voegen aan de afval-app van de gemeente of door stickers voor op de containers huis-aan-huis te bezorgen.
 3. De gemeente moet ervoor zorgen dat in de lente en in de herfst, als er veel tuinafval is, dit centraal kan worden ingezameld in wijken en kernen. Dit voorkomt dat in deze seizoenen veel groenafval in de restcontainer verdwijnt. Ook hierbij kunnen groepen inwoners of bedrijven worden betrokken.
 4. De gemeente start zo snel mogelijk met een experiment om luiers en incontinentiemateriaal gescheiden in te zamelen.
 5. De gemeente gaat inwoners, bedrijven, organisaties en scholen die er in slagen om hun hoeveelheid restafval terug te brengen belonen. Hoe minder restafval, hoe minder kosten.
 6. De gemeente stimuleert winkeliers om de hoeveelheid afval die zij meegeven in de vorm van verpakkingsmateriaal te reduceren. Hiervoor worden afspraken gemaakt met winkeliersverenigingen.

 

Geen vervuiling door licht, geluid en/of stoffen

 1. De gemeente stimuleert een schone en nette leefomgeving onder andere door:
 2. Voor openbare aankondigingen in de openbare ruimte strenger te zijn in het toestaan van o.a. billboards. De gemeente handhaaft ook streng op tijdige verwijdering. In plaats van billboards te stimuleren, plaatst de gemeente extra plakzuilen.
 3. Samen met scholen, bedrijven (zoals supermarkten, McDonalds) en inwoners een plan opstellen om de problematiek rondom zwerfafval aan te pakken. De gemeente betrekt hier verenigingen bij en beloont de deelnemende partijen. De gemeente zorgt er in elk geval voor dat bij alle bankjes een prullenbak staat die op tijd geleegd wordt. 
 4. In de openbare ruimte afval gescheiden in te zamelen met behulp van nieuwe afvalbakken zoals tulpafvalbakken.
 5. Lichtvervuiling zoveel mogelijk te beperken o.a. door alleen verlichting toe te passen waar nodig en door toepassing van slimme verlichtingstechnieken.
 6. Actief uit dragen dat (commercieel) vliegen met drones boven de bebouwde kom verboden is.
 7. Zich maximaal te blijven verzetten om laagvliegroutes over ons grondgebied als gevolg van de openstelling van vliegveld Lelystad te voorkomen en werkt hiervoor zo goed mogelijk samen met andere overheden en organisaties als HoogOverijssel.

 

Circulaire economie

Een andere manier om de hoeveelheid afval drastisch te verminderen is de circulaire economie. De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waarde vernietiging te minimaliseren. Dit biedt, naast dat het goed is voor het milieu, bedrijven ook grote kansen: ondernemers worden minder afhankelijk van de sterk fluctuerende grondstofprijzen, de werkgelegenheid zal groeien, bedrijven versterken elkaar en de prijzen zullen dalen. GroenLinks vindt dan ook dat de gemeente moet doen wat ze kan om de circulaire economie te stimuleren.

Actiepunten

 1. De gemeente stelt een beleidsnota circulaire economie op.
 2. De gemeente informeert haar inwoners, bedrijfsleven en kennisinstellingen, en faciliteert, verbindt en motiveert om gezamenlijke initiatieven te nemen voor de circulaire economie.
 3. De gemeente doet hiervoor inspiratie op bij gemeenten die al veel verder zijn op dit gebied, zoals Amsterdam, Utrecht, of Venlo.
 4. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld met circulair inkoop- en aanbestedingsbeleid, waardoor leveranciers zullen volgen.

 

Behoud en herstel van biodiversiteit

De wereldwijde achteruitgang van biodiversiteit baart ons ernstig zorgen. Biodiversiteit is de pijler van al het leven op aarde. “Biodiversiteit”, sprak Jan Pronk als speciale VNafgevaardigde op de wereldconferentie over Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg (2002), “is de biologische levensverzekering van de mensheid.”

Biodiversiteit heeft ook een belangrijke economische waarde.

 • Biodiversiteit bevordert gezondheid en kwaliteit van het leven;
 • Dankzij biodiversiteit ontstaat een aantrekkelijke gezonde leefomgeving waar mensen graag wonen, werken en verblijven;
 • Recreatie en toerisme worden aangetrokken door gebieden met een hoge biodiversiteit;
 • Productie uit land- en tuinbouw wordt mogelijk gemaakt (dankzij o.a. bestuiving door bijen);
 • Biodiversiteit zorgt voor een bufferende werking (bv water, vervuiling, luchtkwaliteit).

Biodiversiteit is het natuurlijk kapitaal van de maatschappij. Als gevolg van ons menselijk handelen zijn we sterk aan het interen op dat natuurlijk kapitaal, hier in Hellendoorn en elders op aarde: we verbruiken meer dan wat de natuur aan kan. Daarom wil GroenLinks onze groene leefomgeving waar nodig herstellen en nog verder versterken. Voor onszelf, maar ook voor volgende generaties. En ons handelen heeft ook positieve effecten op de biodiversiteit elders.

Actiepunten

 1. De gemeente stimuleert of draagt bij aan herstel van droge en natte verbindingszones (via onder andere beken, waterlopen, dekzandruggen, groenstroken, houtwallen en singels om relaties tussen (natuur)gebieden te versterken en isolatie van populaties op te heffen.
 2. De gemeente gaat zo veel mogelijk ecologisch bermbeheer toepassen.
 3. De gemeente vervangt op termijn bestaande bomen door meer vrucht- en drachtbomen en/of legt pluktuinen aan.
 4. De gemeente zaait waar mogelijk bermen en andere gronden in met akker- en bloemgewassen.
 5. De gemeente betrekt zoveel mogelijk inwoners en organisaties bij het vergroten van de biodiversiteit en stimuleert ze om met (buurt)projecten en adviezen te komen.
 6. De gemeente stimuleert om gebiedseigen water en regenwater vast te houden d.m.v. wadi’s, oevers, afkoppeling hemelwater van rioolstelsel e.d.
 7. De gemeente stimuleert het vergroenen van industrieterrein ‘t Lochter met medewerking van bedrijven (groendaken, wateropvang e.d.).
 8. Investeren in nestgelegenheid (bijvoorbeeld nestkasten, nest-dakpannen en dergelijke).

 

Openbaar groen en groenonderhoud

GroenLinks wil dat de gemeente openbaar groen binnen de bebouwde kom nog verder versterkt. Hierin is een actieve rol van onze inwoners onmisbaar.

Actiepunten

 1. De gemeente gaat de mogelijkheden tot groenonderhoud door inwoners en verenigingen, zoals dat nu in Haarle en Hulsen al gebeurt, verder uitbreiden waar behoefte is.
 2. De gemeente maakt initiateven voor het aanleggen en onderhouden van moestuinen op ongebruikte gemeentegrond mogelijk.
 3. De gemeente past op haar eigen gebouwen waar mogelijk het concept van geveltuinen7 of groene daken (daar waar zonne-energie onmogelijk is) toe en stimuleert anderen dat ook te doen.
 4. De gemeente stimuleert en organiseert de vergroening van schoolpleinen, leerlingen, ouders en de buurt krijgen hierin een actieve rol.
 5. De gemeente organiseert samen met andere partijen jaarlijks een actie “Tegel eruit, plant erin” zoals de gemeente Alphen aan den Rijn dat bijvoorbeeld ook doet. Doel van deze actie is vergroenen in plaats van verstenen.
 6. Het centrum van Nijverdal wordt waar mogelijk verder vergroend, waarbij speciale aandacht moet zijn voor het Henri Dunantplein.
 7. De gemeente gebruikt geen chemische bestrijdingsmiddelen en deelt haar ervaringen met alternatieve bestrijdingswijzen actief met inwoners.

 

Natuurbeheer

Een natuurrijke omgeving als die in Hellendoorn blijft niet vanzelf bestaan. Daar is continue inspanning voor nodig, op allerlei terreinen. In dit programma is al het een en ander gezegd over bijvoorbeeld de relatie tussen mobiliteit en natuur, landbouw en natuur en natuur in de bebouwing. Aanvullend hierop willen wij de volgende punten realiseren:

Actiepunten

 1. Hellendoorn gaat met andere gemeenten en de provincie in overleg om ecologische verbindingen te maken tussen onze natuurgebieden en die in andere gemeenten.
 2. De gemeente staat geen gemotoriseerde sporten zoals rally’s toe in natuurgebieden. Wandelen-, hardlopen en fietsen zijn juist wel goed mogelijk, en hier wordt in overleg met de sportwereld en natuurbeherende organisaties vorm aan gegeven.