Nieuwe Hellendoorners

GroenLinks vindt dat Hellendoorn gastvrij moet zijn naar vluchtelingen die vanwege verschrikkelijke ervaringen zoals oorlog hun land van herkomst hebben moeten verlaten en al hun zekerheden achter hebben moeten laten. Soms verblijven deze ‘nieuwe Hellendoorners’ kortdurend in onze gemeente, zoals tijdens de noodopvang in het voorjaar en de winter van 2015 in de Voordam en in Hancate. GroenLinks is trots op de manier waarop vele inwoners zich destijds hebben ingespannen om dit te laten slagen.

Als nieuwe Hellendoorners voor langere tijd of permanent in onze gemeente komen, is het van nog groter belang om er samen met hen voor te zorgen dat ze echt onderdeel worden van onze samenleving. Hier moeten we ons gezamenlijk voor inspannen. Gelukkig vinden de meeste migranten hun weg in de Nederlandse en Hellendoornse samenleving. Wie nog langs de kant staat, moet zijn kansen vergroten en de taal leren. GroenLinks wil achterstanden van migranten wegwerken en culturele en religieuze taboes doorbreken.

In een open samenleving is er ruimte voor culturele en religieuze verschillen. GroenLinks beoordeelt niemand op zijn afkomst, maar iedereen op zijn gedrag. Iedereen is vrij binnen de grenzen van de wet. Dat is de kern van de visie van GroenLinks.

 

Actiepunten

  • 1 Integratie begint met taal. De gemeente moet ervoor zorgen dat taalonderwijs voor migranten gericht is op volwaardig meedoen in de samenleving. Dat kan via scholing, een eigen bedrijf of werk. Asielzoekers krijgen taalles vanaf het moment dat ze in Nederland zijn, en asielkinderen gaan naar school. Dat is de snelste weg naar integratie. Dat betekent ook dat de gemeente zich maximaal inspant om nieuwe Hellendoorners aan passend werk te helpen waarbij ze sociaal betrokken worden in de samenleving en uitgedaagd worden om Nederlands te leren.
  • 2 Concreet betekent dit dat de gemeente moet inzetten op extra taallessen naast de inburgering.
  • 3 Veel mensen kampen met traumatische ervaringen. De dichtstbijzijnde traumapsycholoog zit in Zwolle. De gemeente gaat voor hen de reiskosten betalen.
  • 4 De gemeente ondersteunt de activiteiten van Vluchtelingenwerk met het volledige budget dat de gemeente hiervoor ontvangt.
  • 5 Met (sport)verenigingen worden afspraken gemaakt om met name de kinderen onder vluchtelingen en statushouders zo optimaal mogelijk te laten deelnemen aan hun activiteiten.
  • 6 In geval van internationale crisis met grote vluchtelingenstromen tot gevolg, zoals eind 2015, neemt Hellendoorn weer haar verantwoordelijkheid als er noodopvang benodigd is. Op basis van de goede ervaringen die we hebben opgedaan doen we dat weer in goede samenspraak met inwoners.